SUPER POLL 
วิจัยกลุ่มเป้าหมาย สำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ
ประเมินภาพลักษณ์ เสียงผู้บริโภค ความพึงพอใจ
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ติดตามและประเมินผล​​
ออกแบบกลยุทธ์ และฝึกอบรม
2015
20
1
100,000+
ปีแห่งประสบการณ์
วิจัยตลาด
วิจัยสังคมศาสตร์
วิจัยและประเมินผล
รางวัล
ระดับโลก
​The Best Paper
ครั้ง ของ ผลสำรวจ
ถูกอ้างอิง ในสื่อมวลชน
และผลงานวิชาการ

ติดต่อ เยี่ยมชมเรา
095.594.3928
091.751.5928
02.051.5928
02.064.5928