1. ความแม่นยำของเรา Our Accuracy
  0
  ความแม่นยำของเรา Our Accuracy
 2. 2
 3. Consumer Research
  2
  Consumer Research
 4. Consumer Research
  3
  Consumer Research
 5. สำนักงานใหม่ อาคาร 7 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล (ราชวิถึ)
  4
  สำนักงานใหม่ อาคาร 7 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล (ราชวิถึ)
SUPER POLL @ TV
 1. SUPER POLL ต้นไม้ของพ่อ
  ประชาชนชอบเพลง ต้นไม้ของพ่อ....
 2. ซูเปอร์โพลที่ชูวิทย์ตีแสกหน้า
  ปชช อยากเลือกตั้ง
 3. ซูเปอร์โพลที่ TV9
  รีเซตปฏิรูปการเมือง
 4. SUPER POLL ที่ช่อง 8
  สาเหตุอุบัติเหตุบนท้องถนน
 5. ศาสตร์แห่งการทำโพล
  เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
 6. ความภูมิใจในความเป็นคนไทย
  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 7. ครอบครัวข่าว
  คนมีเงินเก็บมากขึ้น
 8. ที่ ไทยรัฐทีวี
  ซูเปอร์โพล ที่สุดแห่งปี
 9. ที่ช่อง 8
  โพลปรองดอง
 10. ช่อง Freedom Thailand
  โพลความเดือดร้อนของชาวนา
 11. ที่ข่าวช่อง 8
  ถ้าวันนี้เลือกตั้ง ตุลาคม 2559
 12. SUPER POLL 2 ปี คสช.
  โพลครบรอบสองปีรัฐบาล คสช.
 13. SUPER POLL ที่ต่างคนต่างคิด
  โพลชี้นำหรือไม่ มุมมอง ซูเปอร์โพล
 14. ผลสำรวจความเชื่อมั่นต่อ กรมบังคับคดี
  เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ทำการสำรวจความเชื่อมั่นต่อกรมบังคับคดี
 15. Super Poll ติดกล้องหน้ารถลดอุบัติเหตุ
  ผล Super Poll ติดกล้องหน้ารถ ลดอุบัติเหตุ
 16. The Prime Minister TV
  The P M Referred to SUPER POLL
 17. แนะนำองค์กร Super Poll
  Introduce SUPER POLL คลิป แนะนำองค์กร
 18. โพลปลดล็อค หรือ ปรับครม
  SUPER POLL โพลปลดล็อค หรือ ปรับ ครม
 19. SUPER POLL
  SUPER POLL โพลปลดล็อค หรือ ปรับ ครม.
 20. The Prime Minister TV
  The PM referred to SUPER POLL again.
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พูดถึง Super Poll ในรายการ
ศาสตร์พระราชา
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
   จากผลสำรวจความสุขของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 500 กว่าราย ทั่วประเทศโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำพบว่า “ความสุขมวลรวมของเกษตรกร” มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 8.29 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนไปพิสูจน์กันเองว่า จากโพลออกมาแล้วจริงหรือไม่จริงอย่างไร ทั้งนี้ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คนที่อยู่ในห่วงโซ่เหล่านี้ ก็สามารถจะมีรายได้ดีขึ้น ปรับตัวเอง มีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช มีการลดต้นทุนการผลิต มีการรวมกลุ่ม เหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าใครไม่เข้ามาในวงจรเหล่านี้เลย ก็ไม่เพิ่มขึ้นแน่นอน หนี้สินก็จะมากขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้เราพยายามที่จะเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นหลายมาตรการด้วยกัน
SUPER POLL as a Consultant
ซูเปอร์โพลรับเป็นที่ปรึกษา
สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล บริการรับเป็นที่ปรึกษาทำวิจัยเชิงสำรวจ ทำโพล สัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม และมีสถานที่สำหรับการทำประชาพิจารณ์ การประชุมสัมมนา และฝึกอบรม
Interview and Field Work
​สัมภาษณ์และงานภาคสนาม
Super Poll guys ask, listen, and record.
คนซูเปอร์โพล ถาม ฟัง และจดบันทึก
Data Processing & Analysis
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
   Joint Press Conference, Sept 21,2017
Legal Execution Department and SUPER POLL
Super Poll serves all clients for processing data prior to further analyses.
ซูเปอร์โพลบริการลูกค้าทุกรายเพื่อประมวลผลข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ชั้นสูงต่อไป
                                            ขอบคุณภาพ นสพ. เดลินิวส์ ออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มรับบริการฟรี
และขอข้อมูล
Research Clinic
บริการฟรี คลีนิคให้คำแนะนำปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัย ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และ ปริมาณ [email protected]
Name
Message
Email
Phone Number
การออกแบบ กลยุทธ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กระบวนการจัดทำข้อมูล ออกแบบยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย วางแผน โปรแกรม โครงการ และปฏิบัติการต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน

[email protected]
การใช้หลักสถิติเบื้องต้นและการใช้โปรแกรม R สำหรับผู้เริ่มเรียน
โดย ปวีณรัตน์  สุขพงศ์พิมล
[email protected]